Others

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567...

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ GAP Monkey Free Plus ของกรมวิชาการเกษตรอีกครั้ง ในกิจกรรม...

การประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2566 อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566...

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ บริษัท โคฟาซ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ Trade with confidence amid COVID-19 pandemic...