รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมทางการค้าและพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2

คู่มือในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในรูปแบบ Self Declaration สำหรับแสดงบนผลิตภัณฑ์ และแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความพร้อมของตนเองต่อการรับรองฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าว สับปะรด และข้าวโพดหวาน

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปขอขอบพระคุณ

  • สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้ให้การสนับสนุนทุนดำเนินโครงการวิจัย และคณะผู้ดำเนินการวิจัย
  • สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS)
  • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทศโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนข้อมูลการวิจัย
  • สมาชิกสมาคมฯ และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและข้าวโพดหวาน

ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย จึงได้คู่มือที่ใช้เป็นแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเตรียมความพร้อมทางการค้า และพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน สำหรับอุตสาหกรรมสับปะรดและข้าวโพดหวานของไทย ศึกษารายละเอียดฉบับสมบูรณ์ได้โดยการดาวน์โหลด E-BOOK ด้านล่าง

What's New

TFPA Facebook

facebook.com/tfpa.th

TFPA Line

@tfpathailand