วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวทดแทนสวนเก่า และตรวจรับรองแปลง GAP Monkey Free Plus

GAP Monkey Free Plus

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวทดแทนสวนเก่า และตรวจรับรองแปลง GAP Monkey Free Plus

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ GAP Monkey Free Plus ของกรมวิชาการเกษตรอีกครั้ง ในกิจกรรม “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวทดแทนสวนเก่า และตรวจรับรองแปลง GAP Monkey Free Plus” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตผักและผลไม้ ผู้แทนจากบริษัทสมาชิกสมาคมฯ และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 130 ราย