Online Application Form

Online Application Form

การชำระค่าบำรุงสมาคมฯ

สมาชิกสามัญ ชำระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเขา้เป็นสมาชิกรายละ 10,000 บาท และชา ระค่าบา รุงรายปีๆ ละ 25,000 บาท
สมาชิกวิสามัญ ชำระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเขา้เป็นสมาชิกรายละ 10,000 บาท และค่าบา รุงเป็ นรายปี ๆ ละ 12,000 บาท
สมาชิกสมทบ ชำระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเขา้เป็นสมาชิกรายละ 1,000 บาท และชา ระค่าบา รุงรายปีๆ ละ 1,000 บาท

หมายเหตุ การชชำระค่าบำรุงรายปีสำหรับปีแรกจะคิดในอตัราตามระยะเวลาที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้
สมัครภายในไตรมาสที่ 1 ชำระค่าบำรุงรายปีเตม็จำนวน
สมัครภายในไตรมาสที่ 2 ชำระค่าบำรุงรายปี 3 ใน 4ของอตัราค่าบา รุงรายปี
สมัครภายในไตรมาสที่ 3 ชำระค่าบำรุงรายปี 2 ใน 4ของอตัราค่าบา รุงรายปี
สมัครภายในไตรมาสที่ 4 ชำระค่าบำรุงรายปี 1 ใน 4ของอตัราค่าบา รุงรายปี

รายละเอียดการชำระเงิน ดังระบุในตารางที่ 1

โดยสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม (A/C) ในนาม “สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
การชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ของปี ถัดๆ ไป จะต้องชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

ช่วงเวลาสมัครเข้าเป็นสมาชิก ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
สมาชิกสามัญ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
10,000
10,000
10,000
10,000
ค่าบำรุงรายปี
25,000
18,750
12,500
6,250
รวม
35,000
28,750
22,500
16,250
VAT 7%
37,450
30,763
24,075
17,388
สมาชิกวิสามัญ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
10,000
10,000
10,000
10,000
ค่าบำรุงรายปี
12,000
9,000
6,000
3,000
รวม
22,000
19,000
16,000
13,000
VAT 7%
23,540
20,330
17,120
13,910
สมาชิกสมทบ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,000
1,000
1,000
1,000
ค่าบำรุงรายปี
1,000
750
500
250
รวม
2,000
1,750
1,500
1,250
VAT 7%
2,140
1,873
1,605
1,338
ค่าบำรุงกลุ่ม *
กลุ่มข้าวโพดหวาน
12,000
9,000
6,000
3,000
กลุ่มสัปะรด
เก็บตามปริมาณการส่งออกในแต่ละเดือน (น้ำสัปะรด 45 บาท/ตู้, เนื้อสัปะรด 5 สตางค์/หีบมาตรฐาน)
กลุ่มผักและผลไม้
8,000 บาท/ปี
กลุ่มทูน่า
4,000 บาท/ปี
กลุ่มอาหารทะเล
4,000 บาท/ปี
กลุ่มเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูป
4,000 บาท/ปี

ค่าบำรุงกลุ่ม * (เริ่มเก็บในปีที่ 2 ยกเว้นกลุ่มข้าวโพดหวานให้เก็บนับแต่แรกเข้า)