Others

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Hill & Creek Cafe จังหวัดสระบุรี
Others

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Hill & Creek Cafe จังหวัดสระบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2566 อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566