Others

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวทดแทนสวนเก่า และตรวจรับรองแปลง GAP Monkey Free Plus
OthersOur Activities

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวทดแทนสวนเก่า และตรวจรับรองแปลง GAP Monkey Free Plus

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ GAP Monkey Free Plus ของกรมวิชาการเกษตรอีกครั้ง ในกิจกรรม
สมาคม ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุม คณะอนุกรรมการ วัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Hill & Creek Cafe จังหวัดสระบุรี
Others

สมาคม ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุม คณะอนุกรรมการ วัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Hill & Creek Cafe จังหวัดสระบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2566 อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566