September 2023

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ GAP Monkey Free Plus ของกรมวิชาการเกษตรอีกครั้ง ในกิจกรรม...