หน่วยงาน SAMR ของจีนประกาศหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการติดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

หน่วยงาน SAMR ของจีนประกาศหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการติดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

Prepackaged foods