สมาคม ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุม คณะอนุกรรมการ วัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Hill & Creek Cafe จังหวัดสระบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2566

สมาคม ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุม คณะอนุกรรมการ วัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Hill & Creek Cafe จังหวัดสระบุรี