Page 10 - Thai Food Directory 2017-2019
P. 10

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป

    ประวัติการก่อตั้ง

      สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน
    พ.ศ. 2513 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 5 ท่าน คือ นายแก้ว รัชตสวรรค์ - บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1985)
    จำากัด, นายประกอบและนายประสาร ศรีแสงนาม - บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำากัด, นายปรีชา
    กอจรัญจิตต์ - ห้างหุ้นส่วนจำากัด เกียรติเจริญ และนายอุดม ฉัตรอุดมผล - ห้างหุ้นส่วนจำากัด
    เกียรติฟ้า ภายใต้การแนะนำาของ ดร.อมร ภูมิรัตน ผู้อำานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
    อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกลุ่มผู้ก่อตั้งตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
    เกษตร โดยศึกษาให้รู้และเข้าใจในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนา
    สินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพสูง เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าไทยไปทั่วโลก

    สมาชิก


      ปัจจุบันสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปมีสมาชิก 201 บริษัท ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นบริษัท
    ผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป 112 บริษัท นอกจากนี้เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องและบริษัท
    ตัวแทนจำาหน่ายสินค้า สำาหรับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
        • กลุ่มผู้ผลิตสับปะรด
        • กลุ่มผู้ผลิตปลาทูน่า
        • กลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเล
        • กลุ่มผู้ผลิตผักและผลไม้
        • กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน
        • กลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน


    โครงสร้าง

      โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป ประกอบด้วย นายกสมาคมฯ
    เลขาธิการสมาคมฯ นายทะเบียนและเหรัญญิก ส่วนการดำาเนินงานในแต่ละกลุ่ม มีอุปนายก 6 ท่าน
    ทำาหน้าที่เป็นประธานแต่ละกลุ่ม ร่วมกับกรรมการกลุ่ม


    เหตุการณ์สำาคัญ

      ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา สมาคมฯ เติบโตเคียงคู่กับอุตสาหกรรมการผลิต
    อาหาร ซึ่งมีพัฒนาการตลอดมา แบ่งออกเป็นยุคโดยสังเขป ดังนี้


    8  THAI FOOD PROCESSORS’ ASSOCIATION DIRECTORY: 2017 - 2019 EDITION
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15