Tfpa News Update:

Activities & CSR :

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสิรมการค้าระหว่างประเทศ เข้ารับตำแหน่งใหม่

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสิรมการค้าระหว่างประเทศ เข้ารับตำแหน่งใหม่ และนำเรียนถึงสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ในธุรกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูป

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ “โครงการสร้างโอกาสและลู่ทางการค้าใน ประเทศลาว” 3 วัน 2 คืน (27-29 พ.ย 58)

“โครงการสร้างโอกาสและลู่ทางการค้าในประเทศลาว” สมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปเดินทางไปศึกษาลู่ทางการค้า-ระเบียบปฏิบัติการค้าสินค้า พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับองค์กรภาคธุรกิจไปจนถึงหน่วยงานราชการในประเทศลาว

การบรรยายพิเศษเรื่อง Safe Food – Save Food

การบรรยายพิเศษเรื่อง  Safe Food – Save Food โดยคุณธิราช  รุ่งเรืองกนกกุล ผู้อำนวยการ AFMA และดร.ลัดดาวัลย์  กรรณนุช ที่ปรึกษา AFMA  ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป วันอังคารที่ 22  กันยายน  2558  

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหา SMEs”

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหา SMEs” ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด จังหวัดตาก