Tfpa News Update:

TFPA Report :

อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ RCEP”

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ RCEP” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศึกษาผลการศึกษาการใช้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และรับฟังท่าทีจากภาคเอกชนและสาธารณะ

สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching กับนักธุรกิจตุรกี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สภาหอการค้าได้ต้อนรับคณะนักธุรกิจตุรกีจาก Bursa Entrepreneur Businessmen Association (BUGIAD) วัตถุประสงค์ของงานเพื่อนำนักธุรกิจจากไทยและนักธุรกิจจากตุรกี มาเจรจาทางธุรกิจ ประกอบด้วยกลุ่มสินค้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ อาหาร ก่อสร้าง เฟอร์นิเจออร์

อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไทย-เกาหลี”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน สัมมนาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยกับเกาหลี” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ ภาควิชาการและภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไทย-เกาหลี

รายการทิศทางไทย – ทิศทางธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ปี 2557

คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและรองประธานสภาผู้ส่งออกฯ ให้สัมภาษณ์ รายการทิศทางไทย ทาง Nation Channel ในประเด็น ความเคลื่อนไหวการส่งออกในประเทศและต่างปร­ะเทศ แนวโน้มการส่งออกปี 2557 และการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อธุรกิจอาหารสำเร็จรูป