Tfpa News Update:

TFPA Report :

แถลงข่าวในโอกาสการเดินทางมาตรวจโรงงานประมงในไทย ของหน่วยงาน FSVPS ของรัสเซีย

รองอธิบดีกรมประมง นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่ากรมประมงได้รับ หนังสือจากหน่วยงานเฝ้าระวังสุขอนามัยของสหพันธรัฐรัสเซียหรือ FSVPS (Federal Service for Veterinary and Phytosanitary) ผ่านทางสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก แจ้งเกี่ยวกับการเดินทางมาตรวจโรงงานประมงในไทย ในระหว่าง วันที่ 29 กันยายนถึง 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีคณะผู้เดินทางจาก FSVPS รวม 9 คน

อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ RCEP”

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ RCEP” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศึกษาผลการศึกษาการใช้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และรับฟังท่าทีจากภาคเอกชนและสาธารณะ

สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching กับนักธุรกิจตุรกี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สภาหอการค้าได้ต้อนรับคณะนักธุรกิจตุรกีจาก Bursa Entrepreneur Businessmen Association (BUGIAD) วัตถุประสงค์ของงานเพื่อนำนักธุรกิจจากไทยและนักธุรกิจจากตุรกี มาเจรจาทางธุรกิจ ประกอบด้วยกลุ่มสินค้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ อาหาร ก่อสร้าง เฟอร์นิเจออร์

อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไทย-เกาหลี”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน สัมมนาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยกับเกาหลี” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ ภาควิชาการและภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไทย-เกาหลี