Tfpa News Update:

  • TFPA 2

TFPA Report :

สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching กับนักธุรกิจตุรกี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สภาหอการค้าได้ต้อนรับคณะนักธุรกิจตุรกีจาก Bursa Entrepreneur Businessmen Association (BUGIAD) วัตถุประสงค์ของงานเพื่อนำนักธุรกิจจากไทยและนักธุรกิจจากตุรกี มาเจรจาทางธุรกิจ ประกอบด้วยกลุ่มสินค้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ อาหาร ก่อสร้าง เฟอร์นิเจออร์

อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไทย-เกาหลี”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน สัมมนาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยกับเกาหลี” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ ภาควิชาการและภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไทย-เกาหลี

รายการทิศทางไทย – ทิศทางธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ปี 2557

คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและรองประธานสภาผู้ส่งออกฯ ให้สัมภาษณ์ รายการทิศทางไทย ทาง Nation Channel ในประเด็น ความเคลื่อนไหวการส่งออกในประเทศและต่างปร­ะเทศ แนวโน้มการส่งออกปี 2557 และการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อธุรกิจอาหารสำเร็จรูป

ความก้าวหน้าในการดำเนินการยุทธศาสตร์สับปะรด โดย นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

“ถ้าทำให้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ความสูญเสียน้อยลง ต้นทุนถูกลง ราคาดีขึ้น ไทยก็จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้” เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ ในประเด็นความก้าวหน้าในการดำเนินการยุทธศาสตร์สับปะรด