Tfpa News Update:

  • TFPA 2

TFPA Report :

คณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป นำโดยคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

จับสัญญาณเศรษฐกิจ : ผลกระทบอาหารฮาลาลในเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้

จับสัญญาณเศรษฐกิจ : ผลกระทบอาหารฮาลาลในเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้

INSIDE OUT : ตลาดอาหารสำเร็จรูปไทยยังไปได้สวย

INSIDE OUT : ตลาดอาหารสำเร็จรูปไทยยังไปได้สวย

TPQI จัดทำ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน: TPQI) จัดทำ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้” และได้มีการจัดประชุมนำเสนอข้อมูล และการประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา