Tfpa News Update:

TFPA Report :

อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไทย-เกาหลี”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา อุปนายกกลุ่มผักและผลไม้ ร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน สัมมนาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยกับเกาหลี” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ ภาควิชาการและภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไทย-เกาหลี

รายการทิศทางไทย – ทิศทางธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ปี 2557

คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและรองประธานสภาผู้ส่งออกฯ ให้สัมภาษณ์ รายการทิศทางไทย ทาง Nation Channel ในประเด็น ความเคลื่อนไหวการส่งออกในประเทศและต่างปร­ะเทศ แนวโน้มการส่งออกปี 2557 และการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อธุรกิจอาหารสำเร็จรูป

ความก้าวหน้าในการดำเนินการยุทธศาสตร์สับปะรด โดย นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

“ถ้าทำให้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ความสูญเสียน้อยลง ต้นทุนถูกลง ราคาดีขึ้น ไทยก็จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้” เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ ในประเด็นความก้าวหน้าในการดำเนินการยุทธศาสตร์สับปะรด

แคนาดาเตรียมออกระเบียบฉลากบริโภคแบบใหม่

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์แจ้งว่า กระทรวงสาธาณสุขแคนาดา(Health Canada) เตรียมปรับระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้า