Tfpa News Update:

โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอ
าหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

แปรรูป์8-1 food-okk2